Veiledning til organisasjonsledd i NIF ved dopingsaker

Denne veiledningen gir en oversikt over plikter og ansvar når en utøver har overtrådt dopingbestemmelsene.

Versjon 2.0  Loly Sandaler Sko Negro Brune Tøfler Online Ante Kanna Og Kjøp 04Xwq5x

Veiledningen har tatt høyde for krav i World Anti-Doping Code og NIFs reviderte lovtekst i kapittel 12 som omhandler dopingbestemmelsene.

Informasjonssider - www.antidoping.no
Antidoping Norges nettsider forklarer saksbehandling ved dopingsaker. Her finnes også oppdatert dopingliste og informasjon om antidoping.

NIFs lov
Alle rettigheter og plikter i dopingsaker tar utgangspunkt i NIFs lov. Kapittel 12 omhandler dopingbestemmelsene. NIFs lov finnes på www.idrett.no.

Ansvarsforhold vedrørende brudd på dopingbestemmelsene
Antidoping Norge er gitt ansvar for å håndtere dopingsaker for norske utøvere hvor dopingkontrollen er initiert av Antidoping Norge. Det internasjonale særforbundet er ansvarlig for å håndtere dopingsaker, også for norske utøvere, hvor dopingkontrollen er initiert av det internasjonale særforbundet. For andre brudd på dopingbestemmelsene enn ved dopingkontroll er det den som oppdaget forholdet som er ansvarlig for håndtering av forholdet. Alle norske særforbund tilknyttet NIF skal overlate håndtering av forhold relatert til brudd på dopingbestemmelsene til Antidoping Norge.

1.0    Saksgang ved positiv prøve eller andre forhold som bryter mot dopingbestemmelsene.
1.1    Når det foreligger en positiv prøve eller en rapport som forklarer et mulig brudd på dopingbestemmelsene gjelder nedennevnte saksgang. Saksgang kan fravikes på enkelte punkter såfremt utøvers rettsikkerhet ivaretas og regelverk overholdes.

2.0    Saksgang før eventuell anmeldelse.
2.1    Særforbundet plikter å påse at utøver som har avgitt positiv prøve under en konkurranse, automatisk mister sin plassering og eventuell medalje, uavhengig om vedkommende dømmes for brudd på dopingbestemmelsene, jf. NIFs lov §12-7. Ved lagidretter gjelder i tillegg eventuelle regler fastsatt av det internasjonale særforbundet.
2.2    Antidoping Norge vil tilskrive utøver om forholdet. Utøvers rettigheter og plikter vil forklares, herunder utøvers rett å redegjøre for saken..   
35012 Online Kjøp Duffy Boots Brune 56 Brown Sko2.3    Antidoping Norge vil informere generalsekretær i det særforbundet utøver er tilknyttet gjennom sin idrett.  Antidoping Norge vil også informere det internasjonale særforbundet og World Anti-Doping Agency (WADA).  NIFs generalsekretær kan informeres etter behov. Dersom utøver er tilknyttet flere idretter vil Antidoping Norge også informere generalsekretærer i særforbundene innenfor disse idrettene.
2.4    Dersom utøver ikke er suspendert, kan utøver deltar i konkurranser mens saken behandles.  Det er samtidig ikke utøvers rett å delta i enhver konkurranse der det kreves uttak.  Organisasjonsledd tilsluttet NIF kan derfor, etter nærmere vurdering, bestemme at utøver ikke skal tas ut til deltakelse i konkurranse(r) mens saken behandles.
2.5    Dersom utøver dømmes, og det kan påvises i ettertid at utøver har hatt fordeler i konkurransesammenheng, kan utøver miste premier og plasseringer, både ved eventuell avleggelse av positiv prøve under konkurranse og ved senere konkurranser før saken er ferdigbehandlet. Organisasjonsledd i NIF oppfordres til å samrå seg med Antidoping Norge, dersom det kan være aktuelt at utøver skal delta i konkurranser, og før det foreligger et eventuelt suspensjonsvedtak fra domsutvalget. Dersom utøver dømmes og har deltatt i lagidrett kan særskilte bestemmelser regulert gjennom det internasjonale forbundet gjelde.
2.6    Antidoping Norge vil innhente all tilgjengelig faktainformasjon og relevante kommentarer om saken og fremlegge dette for påtalenemnden for vurdering og vedtak.
2.7    Påtalenemnden i Antidoping Norge vil vurdere saken mot dopingbestemmelsene og vedta om forholdet skal anmeldes til domsutvalget.  Dersom saken anmeldes, vil begjæring om suspensjon av utøver normalt fremmes samtidig.
2.8    Påtalenemnden i Antidoping Norge vil oversende anmeldelsen til NIFs domsutvalg.  Utøver vil bli informert om anmeldelsen av domsutvalget og bedt om å inngi tilsvar innen en gitt frist. Særforbundet, ved generalsekretær, samt idrettskretsen, vil normalt bli informert samtidig av domsutvalget.

3.0    Saksgang ved eventuell suspensjon
3.1    Ved positiv prøve vil det normalt bli begjært suspensjon av utøver. Dersom utøver suspenderes er vedkommende forhindret fra å delta i konkurranse, samt normalt også organisert trening. NIFs domsutvalg vil avgjøre om utøver skal suspenderes. Utøver og særforbund vil motta kopi av suspensjonsvedtaket.
3.2    Dersom en av partene anker et suspensjonsvedtak vil NIFs appellutvalg behandle anken.
3.3    Særforbundet plikter å informere idrettslaget om rettskraftig suspensjonsvedtak og tilhørende konsekvenser for utøver.  Informasjonen må gis umiddelbart etter at melding om rettskraftig suspensjonsvedtak er mottatt.  Det vil fremkomme på informasjonen når suspensjonen opphører, og hva suspensjonen omfatter.

4.0    Saksgang - domsutvalget

4.1    NIFs domsutvalg vil avgjøre om det skal holdes muntlig høring, samt vurdere saken mot dopingbestemmelsene og avsi dom.
4.2    Særforbund, NIF og idrettskrets, vil normalt få kopi av dommen såfremt ikke annet er bestemt av domsutvalget.
4.3    Dommen kan ankes av begge parter innen gitt frist.
4.4    Idømt utelukkelse trer i kraft når dommen avsies, uavhengig om den ankes eller ikke.
4.5    Domsslutningen vil gjengi hva utøver er utelukket fra, og for hvilket tidsrom. Dommen vil være begrunnet. Dommen vil løpe fra den tid som er fastsatt i domsprotokollen. Særforbundet plikter å meddele utøvers idrettslag om dommen, samt pålegge leder av idrettslaget å påse at dommen iverksettes. Meddelelsen skal skje uten opphold etter at dommen er mottatt. Avhengig av dommens innhold kan dette blant annet innebære at utøver ikke kan delta i noe arrangement som avholdes i regi av organisasjonsledd tilsluttet NIF. Dommen kan også innebære at utøver ikke kan lede eller trene andre utøvere i idrettslaget. Gjeninntredelse skjer etter kl. 00.00 på fastsatt utløpsdato.  Eventuelle avklaringer og spørsmål kan rettes til Antidoping Norge.
4.7    Internasjonalt særforbund og WADA vil informeres når dommen er avsagt.

Sandaler Kath White Online Og Kjøp Rodebjer Brune Off Tøfler Structure Sko n5Pwx78Aqx5.0    Saksgang - Appellutvalget:
5.1    Saksgang i appellutvalget vil normalt være tilsvarende den i domsutvalget.
5.2    Særforbundets plikter vil være tilsvarende som for dom i domsutvalget. Se punkt 4..

6    Offentliggjøring og taushetsplikt
6.1    Ingen dopingsaker er offentlig tilgjengelig før det foreligger en anmeldelse med mindre utøver selv offentliggjør saken. Dette innebærer at Antidoping Norge og alle organisasjonsledd i NIF plikter å respektere at forholdet er unntatt offentlighet, inntil en eventuell anmeldelse finner sted.
6.2    Anmeldelser og domsavgjørelser vil normalt bli offentliggjort for pressen. Pressen avgjør utfra sine egne etiske regler om navnet på utøver skal offentliggjøres.
6.3    Pågående saker, etter anmeldelse, kan bekreftes ved spørsmål fra eventuell media, men vil normalt ikke kommenteres utover at det kan bekreftes at anmeldelse har funnet sted.
6.4    Behandlingen i domsutvalget og appellutvalget er offentlig, såfremt doms- og appellutvalget ikke bestemmer annet.
6.5    Vi anbefaler å henvende media til Antidoping Norge.

Antidoping Norges oppgaver, plikter og ansvar
Antidoping Norge er ansvarlig for å:

 • forberede alle dopingsaker til påtalenemnden,
 • informere generalsekretær i særforbundet, eventuelt NIFs generalsekretær og leder i relevant idrettskrets, samt det internasjonale særforbund og WADA om forhold som omfattes av dopingbestemmelsene,
 • bistå særforbund og idrettslag med rettledning i antidopingspørsmål, spesielt der hvor særforbund og idrettslag har en utøver som er utelukket fra idretten grunnet et suspensjonsvedtak eller dopingdom.


Særforbundets oppgaver, plikter og ansvar
Særforbundet er ansvarlig for å:

 • behandle all informasjon om dopingsaker konfidensiell inntil saken er offentlig kjent,
 • iverksette rettskraftige suspensjonsvedtak og domsavsigelser, herunder informere utøvers idrettslag om rettskraftige suspensjonsvedtak og domsavsigelser, samt påse at idrettslag iverksetter suspensjonsvedtak og dom i henhold til ordlyden i domsavgjørelsen,
 • påse at eventuelle premier og plasseringer justeres, og
 • påse at utøver fratas eventuell økonomisk støtte, jf §§ 12-10 og 13-3.

Særforbundet oppfordres til å kontakte Antidoping Norge for praktisk gjennomføring av suspensjonsvedtak og domsavgjørelse.
Særforbundet oppfordres til å ta kontakt med Antidoping Norge for informasjon om tiltak mot dopingmisbruk.

Kanna Kjøp Bona Online Sofia Lave Brune Sko Negro gq7wRxqAIdrettslagets oppgaver, plikter og ansvar
Idrettslaget er ansvarlig for å:

 • behandle all informasjon om dopingsaker konfidensiell inntil saken er offentlig kjent, og
 • iverksette rettskraftige suspensjonsvedtak og domsavsigelser i henhold til ordlyden i domsavgjørelsen.

Idretteslaget oppfordres til å kontakte Antidoping Norge for praktisk gjennomføring av suspensjonsvedtak og domsavgjørelse.
Idrettslaget oppfordres til å ta kontakt med Antidoping Norge for informasjon om tiltak mot dopingmisbruk.

NIFs oppgaver, plikter og ansvar
NIF er ansvarlig for å:

 • behandle alle informasjon om dopingsaker konfidensiell inntil saken er offentlig kjent, og
 • påse at nødvendige reaksjoner iverksettes i henhold til rettskraftig dom for utøvere med Olympiatoppstipend, eller som på annen måte er tilknyttet Olympiatoppen og/eller NIF, herunder frata eventuell økonomisk støtte, samt justere eventuelle premier og plasseringer, og
 • påse at anmeldelser og rettskraftige dommer publiseres

Olympiatoppen oppfordres til å kontakte Antidoping Norge for praktisk gjennomføring av suspensjonsvedtak og domsavgjørelse.
Olympiatoppen oppfordres til å ta kontakt med Antidoping Norge for informasjon om tiltak mot dopingmisbruk.


21. oktober 2009